Xuất khẩu gạo

Jasmine Brown Gạo

Jasmine Brown Gạo
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo 5% Tấm IR504

Gạo 5% Tấm IR504
 • Tấm tối đa 5%
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần
Gạo 5% Tấm IR504

Gạo 5% Tấm OM5451

Gạo dẻo vừa và mềm, để nguội vẫn không cứng cơm, gạo 5451 chuyên cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp. Gạo hạt dài điều hạt, những năm gần đây gạo 5451 thường được xuất khẩu rất nhiều

Gạo 5% Tấm OM5451
 • Tấm tối đa 5%
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo 15% Tấm

Gạo 15% Tấm
 • Tấm 15%
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo 25% Tấm

Gạo 25% Tấm
 • Tấm 25%
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo 100% Tấm

Gạo 100% Tấm

Jasmine 100% Tấm

Jasmine 100% Tấm

Gạo ST 21

Gạo ST 21
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo ST 24

Gạo ST 24
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo Jasmine

Gạo Jasmine
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần
Gạo Jasmine

Gạo KDM

Gạo KDM
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần

Gạo Japonica

Gạo Japonica
 • Độ ẩm tối đa 14%
 • Tạp chất tối đa 0,1%
 • Hạt bạc phấn tối đa 5%
 • Đỏ và sọc đỏ tối đa 0,5%
 • Hạt bị hư hỏng tối đa 0,5%
 • Hạt nếp tối đa 1%
 • Hạt vàng tối đa 0,5%
 • Thóc (hạt/kg) 10 grains max
 • Chiều dài trung bình hạt >= 6,2mm
 • Hạt nguyên >= 60%
 • Hạt non tối dda0,2%
 • Mức độ xay xát: Xay xát tốt và đánh bóng 2 lần
Gạo Japonica
Gạo Japonica

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *